dzieci-z-klockami-z-gory
Misja i cele
Kompleksowe wsparcie dla osób o nietypowych potrzebach
Misja
Cele
Projekty
Oferta
Wolontariat
Darowizna
Zarząd
O nas

Misja

Kompleksowe wsparcie dla dzieci i młodzieży z różnorakimi trudnościami edukacyjnymi oraz rozwojowymi teraz, aby w przyszłości mogły one godnie i samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie na miarę swoich indywidualnych potencjałów.

Fundacja TETRIS została utworzona z chęcią wyjścia naprzeciw potrzebom rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz innymi zaburzeniami.

Misja

Kompleksowe wsparcie dla osób o nietypowych potrzebach teraz, aby w przyszłości mogły one godnie i samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie na miarę swoich indywidualnych potencjałów.

Fundacja TETRIS została utworzona z chęcią wyjścia naprzeciw potrzebom rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz innymi zaburzeniami.

Misja

Kompleksowe wsparcie dla dzieci i młodzieży z różnorakimi trudnościami edukacyjnymi oraz rozwojowymi teraz, aby w przyszłości mogły one godnie i samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie na miarę swoich indywidualnych potencjałów.

Fundacja TETRIS została utworzona z chęcią wyjścia naprzeciw potrzebom rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz innymi zaburzeniami.

Cele

Cele

OŚWIATOWE, a w szczególności:

1. Wspieranie i wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami
2. Wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
3. Wspieranie i rozwój działań na rzecz dzieci i młodzieży
4. Wspieranie, rozwój oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi
5. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, z Zespołem Downa
6. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
7. Zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym z zaburzeń ze spektrum autyzmu, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, z Zespołem Downa oraz problematyki z tym związanej terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom oraz wolontariuszom
8. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci
i młodzieży, w szczególności dzieci i młodzieży z autyzmem i z Zespołem Downa w ich najbliższym środowisku domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym
9. Propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi.

OCHRONY ZDROWIA, a w szczególności:

1. Wspieranie działań mających na celu rehabilitację i terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i inną dzieci, młodzieży i dorosłych
2. Propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej, w tym ochrona i promocja zdrowia.

POMOCY SPOŁECZNEJ, a w szczególności:
1. Aktywizacja i integracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych i/lub dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy
2. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomoc osobom z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, z Zespołem Downa i ich rodzinom, umożliwiająca przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

DOBROCZYNNOŚCI, a w szczególności:

1. Wspieranie integracji międzypokoleniowej i umacnianie więzi międzypokoleniowych
2. Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu oraz dobroczynności.

OŚWIATOWE, a w szczególności:

1. Wspieranie i wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami
2. Wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
3. Wspieranie i rozwój działań na rzecz dzieci i młodzieży
4. Wspieranie, rozwój oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi
5. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, z Zespołem Downa
6. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
7. Zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym z zaburzeń ze spektrum autyzmu, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, z Zespołem Downa oraz problematyki z tym związanej terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom oraz wolontariuszom
8. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci i młodzieży z autyzmem i z Zespołem Downa w ich najbliższym środowisku domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym
9. Propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi.

OCHRONY ZDROWIA, a w szczególności:

1. Wspieranie działań mających na celu rehabilitację i terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i inną dzieci, młodzieży i dorosłych
2. Propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej, w tym ochrona i promocja zdrowia.

POMOCY SPOŁECZNEJ, a w szczególności:

1. Aktywizacja i integracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych i/lub dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy
2. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomoc osobom z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, z Zespołem Downa i ich rodzinom, umożliwiająca przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

DOBROCZYNNOŚCI, a w szczególności:

1. Wspieranie integracji międzypokoleniowej i umacnianie więzi międzypokoleniowych
2. Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu oraz dobroczynności.

Cele

OŚWIATOWE, a w szczególności:

1. Wspieranie i wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami
2. Wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
3. Wspieranie i rozwój działań na rzecz dzieci i młodzieży
4. Wspieranie, rozwój oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi
5. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, z Zespołem Downa
6. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
7. Zwiększanie dostępności wiedzy z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym z zaburzeń ze spektrum autyzmu, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, z Zespołem Downa oraz problematyki z tym związanej terapeutom, nauczycielom, studentom, rodzicom oraz wolontariuszom
8. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności dzieci i młodzieży z autyzmem i z Zespołem Downa w ich najbliższym środowisku domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym
9. Propagowanie wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi.

OCHRONY ZDROWIA, a w szczególności:

1. Wspieranie działań mających na celu rehabilitację i terapię pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną i inną dzieci, młodzieży i dorosłych
2. Propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej, w tym ochrona i promocja zdrowia.

POMOCY SPOŁECZNEJ, a w szczególności:

1. Aktywizacja i integracja społeczna oraz zawodowa osób zagrożonych i/lub dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy
2. Pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym pomoc osobom z autyzmem, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi, z Zespołem Downa i ich rodzinom, umożliwiająca przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans tych rodzin.

DOBROCZYNNOŚCI, a w szczególności:

1. Wspieranie integracji międzypokoleniowej i umacnianie więzi międzypokoleniowych
2. Wspieranie i upowszechnianie wolontariatu oraz dobroczynności.

Projekty

Projekty | ZDALNIE NADZWYCZAJNIE

ZDALNIE NADZWYCZAJNIE

Fundacja TETRIS od 15.02.2021 r. do 15.04.2021 r. realizowała projekt “Zdalnie nadzwyczajnie” w ramach przeprowadzonego w ramach projektu „MOWES 2 -Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”, realizowanego dzięki wsparciu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Ze względu na stan pandemii i wprowadzenie lockdownu wiele dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pozostało bez odpowiedniej pomocy edukacyjno-terapeutycznej. Głównym problemem uczniów spowodowanym przez pandemię COVID-19 było zaprzestanie chodzenia do szkoły, na różne terapie i załamanie schematów wypracowanych przez lata. Odbiło się to na wszystkich, ale szczególnie na dzieciach z autyzmem, czy innymi trudnościami rozwojowymi. Zaburzenie rytmu dnia powodowało czasem napady agresji, rozdrażnienie, załamanie cyklu dobowego. Projekt “Zdalnie nadzwyczajnie” miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie ciągłości procesów terapeutycznych poprzez dostosowanie wykorzystania nowoczesnych technologii do potrzeb tych uczniów, jak również wsparcie i pedagogizację rodziców pozostających z dziećmi podczas nauczania zdalnego.

Widząc pozytywne rezultaty i zauważając potrzebę rozszerzenia projektu i dotarcia do większej liczby beneficjentów, dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ruszył kolejny już projekt “Zdalnie nadzwyczajnie”.
Dzięki projektowi “Zdalnie nadzwyczajnie” uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych podniosą swoje kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Poprzez realizację zadań projektu czas koncentracji uwagi uczniów na wykonanym zadaniu podczas pracy zdalnej zwiększy się, a ich samodzielność w zakresie korzystania z technologii (uczestniczenia w lekcjach online) wzrośnie. Dzięki realizacji celów wiedza rodziców i dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć zdalnych (pracy przy komputerze) wzrośnie, co będzie miało bezpośredni wpływ na ich stan zdrowia psychofizycznego związanego z organizacją najbliższego otoczenia podczas trwania nauki zdalnej.
Udział w projekcie pozwoli na dotarcie do większej liczby rodzin z trudnościami, a tym samym zwiększy szanse dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na bardziej efektywne uczestnictwo w zdalnych zajęciach, a także będzie miało bezpośredni wpływ na ich stan zdrowia psychofizycznego związanego z organizacją najbliższego otoczenia podczas trwania nauki zdalnej.

PROJEKT ZREALIZOWANY

Szczegóły - Facebook

Projekty

zdalnie nadzwyczajnie

Fundacja TETRIS od 15.02.2021 r. do 15.04.2021 r. realizowała projekt “Zdalnie nadzwyczajnie” w ramach przeprowadzonego w ramach projektu „MOWES 2 -Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”, realizowanego dzięki wsparciu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Ze względu na stan pandemii i wprowadzenie lockdownu wiele dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pozostało bez odpowiedniej pomocy edukacyjno-terapeutycznej. Głównym problemem uczniów spowodowanym przez pandemię COVID-19 było zaprzestanie chodzenia do szkoły, na różne terapie i załamanie schematów wypracowanych przez lata. Odbiło się to na wszystkich, ale szczególnie na dzieciach z autyzmem, czy innymi trudnościami rozwojowymi. Zaburzenie rytmu dnia powodowało czasem napady agresji, rozdrażnienie, załamanie cyklu dobowego. Projekt “Zdalnie nadzwyczajnie” miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie ciągłości procesów terapeutycznych poprzez dostosowanie wykorzystania nowoczesnych technologii do potrzeb tych uczniów, jak również wsparcie i pedagogizację rodziców pozostających z dziećmi podczas nauczania zdalnego.

Fundacja TETRIS od 15.02.2021 r. do 15.04.2021 r. realizowała projekt “Zdalnie nadzwyczajnie” w ramach przeprowadzonego w ramach projektu „MOWES 2 -Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny”, realizowanego dzięki wsparciu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych. Ze względu na stan pandemii i wprowadzenie lockdownu wiele dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pozostało bez odpowiedniej pomocy edukacyjno-terapeutycznej. Głównym problemem uczniów spowodowanym przez pandemię COVID-19 było zaprzestanie chodzenia do szkoły, na różne terapie i załamanie schematów wypracowanych przez lata. Odbiło się to na wszystkich, ale szczególnie na dzieciach z autyzmem, czy innymi trudnościami rozwojowymi. Zaburzenie rytmu dnia powodowało czasem napady agresji, rozdrażnienie, załamanie cyklu dobowego.
Projekt “ Zdalnie nadzwyczajnie” miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie ciągłości procesów terapeutycznych poprzez dostosowanie wykorzystania nowoczesnych technologii do potrzeb tych uczniów, jak również wsparcie i pedagogizację rodziców pozostających z dziećmi podczas nauczania zdalnego.

Widząc pozytywne rezultaty i zauważając potrzebę rozszerzenia projektu i dotarcia do większej liczby beneficjentów, dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ruszył kolejny już projekt “Zdalnie nadzwyczajnie”.
Dzięki projektowi “Zdalnie nadzwyczajnie” uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych podniosą swoje kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Poprzez realizację zadań projektu czas koncentracji uwagi uczniów na wykonanym zadaniu podczas pracy zdalnej zwiększy się, a ich samodzielność w zakresie korzystania z technologii (uczestniczenia w lekcjach online) wzrośnie. Dzięki realizacji celów wiedza rodziców i dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć zdalnych (pracy przy komputerze) wzrośnie, co będzie miało bezpośredni wpływ na ich stan zdrowia psychofizycznego związanego z organizacją najbliższego otoczenia podczas trwania nauki zdalnej.
Udział w projekcie pozwoli na dotarcie do większej liczby rodzin z trudnościami, a tym samym zwiększy szanse dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na bardziej efektywne uczestnictwo w zdalnych zajęciach, a także będzie miało bezpośredni wpływ na ich stan zdrowia psychofizycznego związanego z organizacją najbliższego otoczenia podczas trwania nauki zdalnej.

Widząc pozytywne rezultaty i zauważając potrzebę rozszerzenia projektu i dotarcia do większej liczby beneficjentów, dzięki wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego ruszył kolejny już projekt “Zdalnie nadzwyczajnie”.
Dzięki projektowi “Zdalnie nadzwyczajnie” uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych podniosą swoje kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Poprzez realizację zadań projektu czas koncentracji uwagi uczniów na wykonanym zadaniu podczas pracy zdalnej zwiększy się, a ich samodzielność w zakresie korzystania z technologii (uczestniczenia w lekcjach online) wzrośnie. Dzięki realizacji celów wiedza rodziców i dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć zdalnych (pracy przy komputerze) wzrośnie, co będzie miało bezpośredni wpływ na ich stan zdrowia psychofizycznego związanego z organizacją najbliższego otoczenia podczas trwania nauki zdalnej.
Udział w projekcie pozwoli na dotarcie do większej liczby rodzin z trudnościami, a tym samym zwiększy szanse dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na bardziej efektywne uczestnictwo w zdalnych zajęciach, a także będzie miało bezpośredni wpływ na ich stan zdrowia psychofizycznego związanego z organizacją najbliższego otoczenia podczas trwania nauki zdalnej.

PROJEKT ZREALIZOWANY

Szczegóły - Facebook

PROJEKT ZREALIZOWANY

Szczegóły - Facebook

Oferta usług

Oferta usług

DIAGNOZA

Z uwagi na bardzo różny sposób ujawniania się objawów, diagnozowanie jest procesem złożonym, wieloetapowym i wymagającym współpracy zespołu specjalistów. Odpowiednio przeprowadzona diagnoza to punkt wyjścia do ustalenia indywidualnego, szczegółowego planu oraz rozpoczęcie terapii.
Zespół diagnostyczny Fundacji TETRIS składa się z doświadczonych specjalistów, a diagnoza prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy.

Oferta usług

DIAGNOZA

Z uwagi na bardzo różny sposób ujawniania się objawów, diagnozowanie jest procesem złożonym, wieloetapowym i wymagającym współpracy zespołu specjalistów. Odpowiednio przeprowadzona diagnoza to punkt wyjścia do ustalenia indywidualnego, szczegółowego planu oraz rozpoczęcie terapii.
Zespół diagnostyczny Fundacji TETRIS składa się z doświadczonych specjalistów, a diagnoza prowadzona jest w oparciu o najwyższe standardy.

TERAPIA

Oferta zajęć terapeutycznych Fundacji TETRIS obejmuje zarówno zajęcia dla rodziców z dziećmi, jak i indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
W zależności od potrzeby po konsultacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi zajęcia indywidualne mogą być nastawione na rozwijanie np. mowy i komunikowania się, zabawy, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi osobami, samodzielności itp. Cel zajęć indywidualnych ustalany jest przez terapeutów z rodzicami/ opiekunami prawnymi.
Zajęcia grupowe nastawione są głównie na rozwijanie samodzielności, komunikacji społecznej i relacji, umiejętności współpracy w grupie (w tym wspólnej zabawy i wspólnego działania), kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozytywnej samooceny itp. W ramach zajęć grupowych prowadzony jest między innymi Trening Umiejętności Społecznych czy zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Rodzaje oferowanych zajęć specjalistycznych:

– terapia psychologiczna
– terapia pedagogiczna
– terapia logopedyczna
– integracja sensoryczna
– trening umiejętności społecznych
– trening samodzielności
– konsultacje w zakresie dojrzewania
– zajęcia komunikacyjno – terapeutyczne
– tyflopedagogika
– terapia ręki

KONSULTACJE

Możecie Państwo skorzystać zarówno z pojedynczej konsultacji wstępnej ze specjalistą, aby ocenić niepokojący problem i ewentualnie wyznaczyć kierunek dalszego działania, jak i z pakietów konsultacji.

TERAPIA
Oferta zajęć terapeutycznych Fundacji TETRIS obejmuje zarówno zajęcia dla rodziców z dziećmi, jak i indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
W zależności od potrzeby po konsultacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi zajęcia indywidualne mogą być nastawione na rozwijanie np. mowy i komunikowania się, zabawy, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi osobami, samodzielności itp. Cel zajęć indywidualnych ustalany jest przez terapeutów z rodzicami/ opiekunami prawnymi.
Zajęcia grupowe nastawione są głównie na rozwijanie samodzielności, komunikacji społecznej i relacji, umiejętności współpracy w grupie (w tym wspólnej zabawy i wspólnego działania), kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozytywnej samooceny itp. W ramach zajęć grupowych prowadzony jest między innymi Trening Umiejętności Społecznych czy zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Rodzaje oferowanych zajęć specjalistycznych:

– terapia psychologiczna
– terapia pedagogiczna
– terapia logopedyczna
– integracja sensoryczna
– trening umiejętności społecznych
– trening samodzielności
– konsultacje w zakresie dojrzewania
– zajęcia komunikacyjno- terapeutyczne
– tyflopedagogika
– terapia ręki

KONSULTACJE
Możecie Państwo skorzystać zarówno z pojedynczej konsultacji wstępnej ze specjalistą, aby ocenić niepokojący problem i ewentualnie wyznaczyć kierunek dalszego działania, jak i z pakietów konsultacji.

DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA KOMPENSACYJNE

W oparciu o potrzeby rodzin z dziećmi z trudnościami w nauce prowadzimy indywidualne zajęcia dydaktyczne, które mają na celu wyrównanie braków w edukacji szkolnej. Doskonale łączymy umiejętność przekazywania wiedzy z odpowiednimi metodami terapeutycznymi. Chętnie konsultujemy się ze szkołą macierzystą dziecka, aby nauka była jeszcze bardziej efektywna.

ZAJĘCIA ZDALNE

Zajęcia mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie ciągłości procesów terapeutycznych poprzez dostosowanie wykorzystania nowoczesnych technologii do potrzeb uczniów z trudnościami w nauce zdalnej, jak również wsparcie i pedagogizację rodziców pozostających z dziećmi podczas nauczania zdalnego. Proces nauki zaczynamy zazwyczaj poprzez kontakt bezpośredni, stopniowo wycofując go przechodzimy do zajęć zdalnych ucząc przy tym dzieci nauki zdalnej na wypadek przejścia szkół w taki tryb.

DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA KOMPENSACYJNE

W oparciu o potrzeby rodzin z dziećmi z trudnościami w nauce prowadzimy indywidualne zajęcia dydaktyczne, które mają na celu wyrównanie braków w edukacji szkolnej. Doskonale łączymy umiejętność przekazywania wiedzy z odpowiednimi metodami terapeutycznymi. Chętnie konsultujemy się ze szkołą macierzystą dziecka, aby nauka była jeszcze bardziej efektywna.

ZAJĘCIA ZDALNE

Zajęcia mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie ciągłości procesów terapeutycznych poprzez dostosowanie wykorzystania nowoczesnych technologii do potrzeb uczniów z trudnościami w nauce zdalnej, jak również wsparcie i pedagogizację rodziców pozostających z dziećmi podczas nauczania zdalnego. Proces nauki zaczynamy zazwyczaj poprzez kontakt bezpośredni, stopniowo wycofując go przechodzimy do zajęć zdalnych ucząc przy tym dzieci nauki zdalnej na wypadek przejścia szkół w taki tryb.

Cennik

TERAPIA

Oferta zajęć terapeutycznych Fundacji TETRIS obejmuje zarówno zajęcia dla rodziców z dziećmi, jak i indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
W zależności od potrzeby po konsultacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi zajęcia indywidualne mogą być nastawione na rozwijanie np. mowy i komunikowania się, zabawy, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi osobami, samodzielności itp. Cel zajęć indywidualnych ustalany jest przez terapeutów z rodzicami/ opiekunami prawnymi.
Zajęcia grupowe nastawione są głównie na rozwijanie samodzielności, komunikacji społecznej i relacji, umiejętności współpracy w grupie (w tym wspólnej zabawy i wspólnego działania), kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozytywnej samooceny itp. W ramach zajęć grupowych prowadzony jest między innymi Trening Umiejętności Społecznych czy zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

Rodzaje oferowanych zajęć specjalistycznych:

– terapia psychologiczna
– terapia pedagogiczna
– terapia logopedyczna
– integracja sensoryczna
– trening umiejętności społecznych
– trening samodzielności
– konsultacje w zakresie dojrzewania
– zajęcia komunikacyjno – terapeutyczne
– tyflopedagogika
– terapia ręki

KONSULTACJE

Możecie Państwo skorzystać zarówno z pojedynczej konsultacji wstępnej ze specjalistą, aby ocenić niepokojący problem i ewentualnie wyznaczyć kierunek dalszego działania, jak i z pakietów konsultacji.

DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA KOMPENSACYJNE

W oparciu o potrzeby rodzin z dziećmi z trudnościami w nauce prowadzimy indywidualne zajęcia dydaktyczne, które mają na celu wyrównanie braków w edukacji szkolnej. Doskonale łączymy umiejętność przekazywania wiedzy z odpowiednimi metodami terapeutycznymi. Chętnie konsultujemy się ze szkołą macierzystą dziecka, aby nauka była jeszcze bardziej efektywna.

ZAJĘCIA ZDALNE

Zajęcia mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie ciągłości procesów terapeutycznych poprzez dostosowanie wykorzystania nowoczesnych technologii do potrzeb uczniów z trudnościami w nauce zdalnej, jak również wsparcie i pedagogizację rodziców pozostających z dziećmi podczas nauczania zdalnego. Proces nauki zaczynamy zazwyczaj poprzez kontakt bezpośredni, stopniowo wycofując go przechodzimy do zajęć zdalnych ucząc przy tym dzieci nauki zdalnej na wypadek przejścia szkół w taki tryb.

Cennik

Cennik

Psycholog – konsultacja

50 minut

50zł

Psycholog – diagnoza

200zł

Pedagog specjalny – konsultacja

50 minut

50zł

Pedagog specjalny – diagnoza

150zł

Pedagog specjalny – terapia

50 minut

80zł

Logopeda – konsultacja

50 minut

50zł

Logopeda – diagnoza

150zł

Logopeda – terapia

50 minut

80zł

Tyflopedagog – konsultacja

50 minut

50zł

Tyflopedagog – diagnoza

150zł

Tyflopedagog – terapia

50 minut

80zł

Specjalista Integracji Sensorycznej/ Fizjoterapeuta – konsultacja

50 minut

50zł

Specjalista Integracji Sensorycznej/ Fizjoterapeuta – diagnoza

150zł

Specjalista Integracji Sensorycznej/ Fizjoterapeuta – terapia

50 minut

100zł

Zajęcia komunikacyjno-terapeutyczne – konsultacja

50 minut

50zł

Zajęcia komunikacyjno-terapeutyczne – terapia

50 minut

80zł

Skala Inteligencji Stanford – Binet 5

250zł

Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego IPET 

200zł

Trening Umiejętności Społecznych

zajęcia w grupie

50 minut

50zł

Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne

zajęcia w grupie

50 minut

40zł

Płciowość, dojrzewanie

50 minut

80zł

Dydaktyczne zajęcia kompensacyjne 

50 minut

80zł

Zajęcia zdalne

50 minut

80zł

Konsultacje – inne

czas oraz koszt ustalany indywidualnie

Wydanie pisemnej opinii

80zł

Wolontariat

Wolontariat

Wszelkie wsparcie osobowe w formie wolontariatu, jak również rzeczowe będzie dla nas i dla rodzin z którymi współpracujemy nieocenione.

Wolontariat

Wszelkie wsparcie osobowe w formie wolontariatu, jak również rzeczowe będzie dla nas i dla rodzin z którymi współpracujemy nieocenione.

Wszelkie wsparcie osobowe w formie wolontariatu, jak również rzeczowe będzie dla nas i dla rodzin z którymi współpracujemy nieocenione.

Darowizna

Fundacja TETRIS jest organizacją non profit. Mimo młodego wieku fundacji założycielkami są doświadczone zawodowo specjalistki z wizją, potrzebą i chęcią umożliwienia osobom ze specjalnymi potrzebami takich możliwości teraz, aby w przyszłości mogły one godnie i samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie na miarę swoich indywidualnych możliwości.

Utrzymujemy się głównie ze środków uzyskiwanych w ramach działalności statutowej.

Darowizna na cele statutowe
Nest Bank
95 1870 1045 2083 1069 0587 0001

W ostatnim czasie zmagamy się z wieloma problemami, które są m.in. wynikiem pandemii. Nasi obecni oraz potencjalni podopieczni odczuwają to najbardziej. Pozbawienie kontaktu z Fundacją i terapeutami to wielki dramat dla całej rodziny – brak lub znaczne ograniczenie pomocy załamuje prawidłowe funkcjonowanie dzieci, a niejednokrotnie prowadzi do szkodliwego osłabienia wypracowanych wcześniej umiejętności.

DZIĘKUJEMY!

Darowizna

Fundacja TETRIS jest organizacją non profit. Mimo młodego wieku fundacji założycielkami są doświadczone zawodowo specjalistki z wizją, potrzebą i chęcią umożliwienia osobom ze specjalnymi potrzebami takich możliwości teraz, aby w przyszłości mogły one godnie i samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie na miarę swoich indywidualnych możliwości.

Utrzymujemy się głównie ze środków uzyskiwanych w ramach działalności statutowej.

Darowizna na cele statutowe
Nest Bank
95 1870 1045 2083 1069 0587 0001

W ostatnim czasie zmagamy się z wieloma problemami, które są m.in. wynikiem pandemii. Nasi obecni oraz potencjalni podopieczni odczuwają to najbardziej. Pozbawienie kontaktu z Fundacją i terapeutami to wielki dramat dla całej rodziny – brak lub znaczne ograniczenie pomocy załamuje prawidłowe funkcjonowanie dzieci, a niejednokrotnie prowadzi do szkodliwego osłabienia wypracowanych wcześniej umiejętności.

DZIĘKUJEMY!

Darowizna

Fundacja TETRIS jest organizacją non profit. Mimo młodego wieku fundacji założycielkami są doświadczone zawodowo specjalistki z wizją, potrzebą i chęcią umożliwienia osobom ze specjalnymi potrzebami takich możliwości teraz, aby w przyszłości mogły one godnie i samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie na miarę swoich indywidualnych możliwości.

Utrzymujemy się głównie ze środków uzyskiwanych w ramach działalności statutowej.

Darowizna na cele statutowe
Nest Bank
95 1870 1045 2083 1069 0587 0001

W ostatnim czasie zmagamy się z wieloma problemami, które są m.in. wynikiem pandemii. Nasi obecni oraz potencjalni podopieczni odczuwają to najbardziej. Pozbawienie kontaktu z Fundacją i terapeutami to wielki dramat dla całej rodziny – brak lub znaczne ograniczenie pomocy załamuje prawidłowe funkcjonowanie dzieci, a niejednokrotnie prowadzi do szkodliwego osłabienia wypracowanych wcześniej umiejętności.

DZIĘKUJEMY!

O nas | Zarząd

O nas | Zarząd

Anna Zawadowska-Hodowaniec – Prezes Zarządu

Ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość, posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej oraz kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania finansami, jak również doświadczenie w wydatkowaniu i rozliczaniu dotacji oświatowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych zarówno od strony Zamawiającego jak i wykonawcy również w jednostkach budżetowych

Anna Zawadowska-Hodowaniec – Prezes Zarządu

Ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość, posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej oraz kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania finansami, jak również doświadczenie w wydatkowaniu i rozliczaniu dotacji oświatowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych zarówno od strony Zamawiającego jak i wykonawcy również w jednostkach budżetowych.

Agnieszka Cużytek – Wiceprezes Zarządu

Nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, psychopedagog specjalny, z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze edukacji i terapii. Ukończone studia “Marketing i zarządzanie” oraz “Zarządzanie w oświacie”.

KWALIFIKACJE:

– Pedagogika
– Psychopedagogika specjalna
– Animacja kultury
– Zarządzanie w oświacie
– Marketing i zarządzanie
– Edukacja i  terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
– Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
– Oligofrenopedagogika
– Kursy i szkolenia m.in.
– Trening Umiejętności Społecznych
– Makaton- I,II stopień
– Stopień nauczyciela mianowanego
– Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne- I, II stopień
– Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
– Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną
– Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej
– Muzyka, plastyka, taniec – wspieranie rozwoju ucznia
– Aktywne słuchanie w komunikacji z otoczeniem osoby z niepełnosprawnością
– Skuteczna komunikacja w pracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
– Skuteczna komunikacja w  zespole pracowniczym
– Genogram jako narzędzie rozpoznawania problemów ucznia w kontekście rodziny
– Konstruowanie indywidualnych programów- superwizja
– Terapia Ręki

Agnieszka Cużytek – Wiceprezes Zarządu

Nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, psychopedagog specjalny, z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze edukacji i terapii. Ukończone studia “Marketing i zarządzanie” oraz “Zarządzanie w oświacie”.

Sylwia Zając – Członek zarządu

Psycholog, oligofrenopedagog, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji i terapii. Uczestniczka szkoleń z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

KWALIFIKACJE:

Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

– Przygotowanie pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Studia podyplomowe:
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
(oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Szkolenia:
– „Szybko i  precyzyjnie. Zabawa i motoryka- nierozłączna para. BIG 6+6”
– „Essential for living. 8 umiejętności niezbędnych do życia”
– Uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5
– „Jak efektywnie pracować z osobą z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością”
– „Nauczanie Precyzyjne- czyli nie ma znaczenia czego uczymy, ważne jest tylko to, czego
nauczyliśmy”
– „Teoria ram relacyjnych- wprowadzenie”
– „Echolalia- przegląd badań”
– Intensywne nauczanie w  oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart
– VB-MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii
– Trening jedzenia
– Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych
– „SYSABA – nowy standard dokumentowania w terapii behawioralnej”
– „PECS – Poziom 1″
– „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”
– „Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi”
– „Tworzenie środowiska terapeutycznego”
– „Dokumentowanie i programowanie w  SAZ”
– „Techniki SAZ w pracy z grupą”
– „Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji”
– „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji”
– „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”
– „Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej I”

Katarzyna Folta

Neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnym wieku i zróżnicowanymi  zaburzeniami rozwojowymi.

KWALIFIKACJE

Studia:
Neurologopedia – Uniwersytet Łódzki

Logopedia (w tym przygotowanie pedagogiczne) -licencjat, moduł: wczesna interwencja logopedyczna

Kursy i szkolenia:

– Kurs języka migowego I 0 “Język migowy dla logopedów”
– Mutyzm wybiórczy w praktyce neurologopedycznej
– Podstawy diagnozy neurologicznej dzieci I dorosłych
– Zaburzenia słuchu w praktyce neurologopedycznej
– Prawne aspekty zawodu neurologopedy
– Metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
– Wspomaganie karmienia dzieci z MPD
– Konferencja logopedyczna “Dysfagia –Przełknij to!”
– Niemowlak u logopedy – dignoza, profilaktyka I wczesna stymulacja
– Wspomoganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej
– Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
– Nawrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci
– Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno – motorycznym
– Smyko-Multisensoryka – szkolenie trenerskie I uprawniające do prowadzenia zajęć sensorycznych dla niemowląt i dzieci
– Wady artykulacyjne spógłosek i samogłosek oraz ich korygowanie. ABC początkującego logopedy
– Rotacyzm. ABC początkującego logopedy
– Masaż logopedyczny
– Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
– Seminarium Logopedyczne „Logopedia a dzieci niemówiące. Zespół Angelmana”
– Rozwój motoryki małej – zabawy i ćwiczenia z dzieckiem z niepełnosprawnością Zespół Aspergera i
– Autyzm – czyli jak pracować z dzieckiem zagadką?
– Metody wywoływania mowy przełykowej
– Potrzeby i oczekiwania dziecka przewlekle chorego w szpitalu i środowisku rodzinnym
– Zrozumienie potrzeb i pomoc rodzinie warunkiem efektywnej terapii dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).

Sylwia Zając – Członek Zarządu

Psycholog, oligofrenopedagog, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji i terapii. Uczestniczka szkoleń z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

O nas | Zarząd

Anna Zawadowska-Hodowaniec – Prezes Zarządu

 

Ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość, posiada kilkuletnie doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej oraz kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania finansami, jak również doświadczenie w wydatkowaniu i rozliczaniu dotacji oświatowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie Prawa Zamówień Publicznych zarówno od strony Zamawiającego jak i wykonawcy również w jednostkach budżetowych

Sylwia Zając – Członek Zarządu

Psycholog, oligofrenopedagog, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i  Behawioralnej. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji i terapii. Uczestniczka szkoleń z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania.

KWALIFIKACJE

Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
– Przygotowanie pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Studia podyplomowe:
Pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Szkolenia:
– „Szybko i  precyzyjnie. Zabawa i motoryka- nierozłączna para. BIG 6+6”
– „Essential for living. 8 umiejętności niezbędnych do życia”
– Uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5
– „Jak efektywnie pracować z osobą z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością”
– „Nauczanie Precyzyjne- czyli nie ma znaczenia czego uczymy, ważne jest tylko to, czego
nauczyliśmy”
– „Teoria ram relacyjnych- wprowadzenie”
– „Echolalia- przegląd badań”
– Intensywne nauczanie w  oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart
– VB-MAPP- ocena umiejętności i planowanie terapii
– Trening jedzenia
– Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych
– „SYSABA – nowy standard dokumentowania w terapii behawioralnej”
– „PECS – Poziom 1″
– „Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania”
– „Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi”
– „Tworzenie środowiska terapeutycznego”
– „Dokumentowanie i programowanie w  SAZ”
– „Techniki SAZ w pracy z grupą”
– „Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji”
– „Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji”
– „Terapia behawioralna w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy”
– „Podstawy psychoterapii poznawczo-behawioralnej I”

Agnieszka Cużytek – Wiceprezes Zarządu

Nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, psychopedagog specjalny, z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze edukacji i terapii. Ukończone studia “Marketing i zarządzanie” oraz “Zarządzanie w oświacie”.

KWALIFIKACJE

– Pedagogika
– Psychopedagogika specjalna
– Animacja kultury
– Zarządzanie w oświacie
– Marketing i zarządzanie
– Edukacja i  terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
– Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
– Oligofrenopedagogika
– Kursy i szkolenia m.in.
– Trening Umiejętności Społecznych
– Makaton- I,II stopień
– Stopień nauczyciela mianowanego
– Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne- I, II stopień
– Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
– Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną
– Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej
– Muzyka, plastyka, taniec – wspieranie rozwoju ucznia
– Aktywne słuchanie w komunikacji z otoczeniem osoby z niepełnosprawnością
– Skuteczna komunikacja w pracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
– Skuteczna komunikacja w  zespole pracowniczym
– Genogram jako narzędzie rozpoznawania problemów ucznia w kontekście rodziny
– Konstruowanie indywidualnych programów- superwizja
– Terapia Ręki

 

Katarzyna Folta

Neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w różnym wieku i zróżnicowanymi  zaburzeniami rozwojowymi.

KWALIFIKACJE

Studia:
Neurologopedia – Uniwersytet Łódzki

Logopedia (w tym przygotowanie pedagogiczne) -licencjat, moduł: wczesna interwencja logopedyczna

Kursy i szkolenia:

– Kurs języka migowego I 0 “Język migowy dla logopedów”
– Mutyzm wybiórczy w praktyce neurologopedycznej
– Podstawy diagnozy neurologicznej dzieci I dorosłych
– Zaburzenia słuchu w praktyce neurologopedycznej
– Prawne aspekty zawodu neurologopedy
– Metody pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
– Wspomaganie karmienia dzieci z MPD
– Konferencja logopedyczna “Dysfagia –Przełknij to!”
– Niemowlak u logopedy – dignoza, profilaktyka I wczesna stymulacja
– Wspomoganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo – tonalnej
– Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
– Nawrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci
– Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno – motorycznym
– Smyko-Multisensoryka – szkolenie trenerskie I uprawniające do prowadzenia zajęć sensorycznych dla niemowląt i dzieci
– Wady artykulacyjne spógłosek i samogłosek oraz ich korygowanie. ABC początkującego logopedy
– Rotacyzm. ABC początkującego logopedy
– Masaż logopedyczny
– Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
– Seminarium Logopedyczne „Logopedia a dzieci niemówiące. Zespół Angelmana”
– Rozwój motoryki małej – zabawy i ćwiczenia z dzieckiem z niepełnosprawnością Zespół Aspergera i
– Autyzm – czyli jak pracować z dzieckiem zagadką?
– Metody wywoływania mowy przełykowej
– Potrzeby i oczekiwania dziecka przewlekle chorego w szpitalu i środowisku rodzinnym
– Zrozumienie potrzeb i pomoc rodzinie warunkiem efektywnej terapii dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu).


Bądź pierwszy

by usłyszeć od nas o najnowszych projektach

POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i w jaki sposób je wykorzystujemy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i jak te informacje są wykorzystywane oraz jak kontrolować preferencje dotyczące ciasteczek. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Czym są ciasteczka?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich porcji informacji. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona jest ładowana w Twojej przeglądarce. Te pliki pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, zwiększeniu jej bezpieczeństwa, zapewnieniu lepszego doświadczenia użytkownika oraz zrozumieniu, w jaki sposób strona internetowa działa, a także przeanalizowaniu, co działa i gdzie wymaga poprawy.


Jak używamy ciasteczek ?
Podobnie jak większość usług online, nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookie w kilku celach. Nasze pliki cookie są w większości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych użytkownika.
Pliki cookie innych podmiotów, które mogą być używane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia, w jaki sposób strona internetowa działa, w jaki sposób użytkownicy zwiedzają naszą stroną internetową, by zapewnić bezpieczeństwo naszych usług, dostarczanie reklam spersonalizowanych pod użytkownika, oraz by usprawnić I przyśpieszyć interakcje użytkowników z naszą witryną.


Jaki rodzaj ciasteczek możemy używać?
Niezbędne: Niektóre pliki cookie są niezbędne, abyś mógł korzystać z pełnej funkcjonalności naszej witryny. Pozwalają nam utrzymywać sesje użytkowników i zapobiegać wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie zbierają ani nie przechowują żadnych danych osobowych. Na przykład te pliki cookie umożliwiają logowanie się do konta i dodawanie produktów do koszyka oraz bezpieczne dokonywanie transakcji.

Statystyczne: Te pliki cookie przechowują informacje, takie jak liczba odwiedzających witrynę, liczba unikalnych użytkowników, które strony witryny zostały odwiedzone, źródło wizyty itp. Dane te pomagają nam zrozumieć i przeanalizować, jak dobrze działa witryna i gdzie wymaga poprawy.

Marketingowe: Nasza strona może wyświetlać reklamy. Gdy to ma miejsce, pliki cookie słuyć będą do personalizacji reklam, które pokazujemy, tak aby były dla Ciebie znaczące. Te ciasteczka pomagają nam również śledzić skuteczność tych kampanii reklamowych. Informacje przechowywane w tych plikach cookie mogą być również wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców reklam do wyświetlania reklam również na innych stronach internetowych w przeglądarce.

Funkcjonalne: Jeśli używane – to są to ciasteczka, które obejmują osadzanie treści, takich jak filmy lub udostępnianie treści witryny na platformach społecznościowych.

Preferencje: Te pliki cookie pomagają nam przechowywać Twoje ustawienia i preferencje przeglądania, takie jak preferencje językowe, dzięki czemu jesteśmy w stanie usprawnić Twoją wizyt na stronie w przyszłości.


Jak mogę kontrolować używanie ciasteczek?
Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie w dolnym rogu pojawi Ci się informacja na temat używanych przez nasz ciasteczek. Po kliknięciu wyświetlą Ci się używane przez nas na danej stronie ciasteczka: Niezbędne, Statystyczne, Marketingowe, Funkcjonalne I Preferencyjne. Możesz wyłączyć wszelkie – poza niezbędnymi. Jeśli chciał(a)byś zablokować wszelkie ciasteczka (nie jest to rekomendowane, gdyż ograniczy to funkcjonalność naszej strony) możesz tego dokonać w opcjach swojej przeglądarki (zablokować/usunąć pliki cookies). Aby dowiedzieć się więcej o tym gdzie znajdują sie opcje w Twojej przeglądarce, jak zarządzać i usuwać pliki cookie, odwiedź wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Definicje

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzający Dane Osobowe („Procesor”) to podmiot, który przetwarza dane Klienta na zlecenie Administratora. Zasady przetwarzania są opisane w Umowie o Przetwarzaniu Danych Osobowych zawartej pomiędzy Procesorem a Administratorem,

Serwis Internetowy (“Fundacja TETRIS”) to strona internetowa https://fundacjatetris.pl wykorzystywana przez Fundacje TETRIS, za której pośrednictwem Klient może uzyskać informacje na temat naszej działalności, zapisać sie do newslatera oraz dokonać darowizny.

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Polityka: niniejsza Polityka Prywatności.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klient to osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończył(a) 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Darowizna w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Serwisu Internetowego, podczas której Klient wyraża wolę dotacji określonej przez siebie kwoty pieniężnej na rzecz naszej Fundacji bezzwrotnie.

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

Administrator Danych Osobowych:
Fundacja TETRIS
ul. Zatorska 117
34-114 Tłuczań
NIP: 5512647204
KRS: 0000873256

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: cet.tetris@gmail.com.

Odbiorcami danych są m.in.: Fundacja TETRIS oraz podmioty świadczące usługi teleinformatyczne Administratorowi np.: zarządzające Stroną Internetową, poczta elektroniczna, płatności online, hosting itp.

Klient ma obowiązek posługiwania się podczas korzystania z Systemu Informatycznego tylko i wyłącznie z własnych danych osobowych pod groźbą naruszenia obowiązującego prawa w tym zakresie oraz dóbr osobistych osób trzecich.

Korzystanie z Serwisu Internetowego nie wymaga utworzenia konta użytkownika. Klient może skorzystać z możliwości dokonania darowizny bez założenia konta w Serwisie Internetowym.
Administrator zbiera dane użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 

1. Przetwarzanie danych osobowych

Cele w jakich mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe w związku z wykorzystywaniem naszego serwisu internetowego:

1.1 Administrator może przetwarzać dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a także rejestrować aktywność Klientów w Serwisie Internetowym w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje mogą być przetwarzane przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator może przetwarzać również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych.

1.2 Obsługa darowizny złożonej na stronie Serwisu Internetowego,

Podmiotem obsługującym płatności jest firma Przelewy24. Skorzystanie z opcji płatności przez internet jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych koniecznych do przeprowadzenia płatności przez internet skutkuje brakiem możliwości udzielenia darowizny. Ich przetwarzanie jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Administrator nie otrzymuje i nie przechowuje poufnych informacji klientów (takich jak numery kart). W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z płatnościami klient może skontaktować się bezpośrednio z Przelewy24 poprzez formularz: https://www.przelewy24.pl/pomoc/formularz-kontaktowy lub poprzez infolinie dostępną od 8 do 24 pod numerem telefonu +48 61 642 93 44.

1.3 Do celów marketingowych,

Klient musi wyrazić oddzielną, wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych. Zgoda jego jest dobrowolna i nie ma wpływu na realizację darowizny lub korzystanie z Systemu Informatycznego.

a) wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa), w tym w formie bannerów internetowych, tekstów reklamowych lub funkcjonalności typu „Push”;

b) wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama behawioralna), w tym w formie bannerów internetowych, tekstów reklamowych lub funkcjonalności typu „Push”;

c) kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).

d) kierowaniu powiadomień SMS o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera).

1.4 Do prowadzenia analiz aktywności i preferencji Klientów w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu Internetowego,

1.5 Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

2. Pliki cookies oraz podobna technologia

Administrator wykorzystuje cookies oraz podobne technologie (local storage) przede wszystkim w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (komputer, telefon, tablet itp.). Szczegółowe informacje znajdują się w naszej Polityce Cookies.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas realizacji usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza stosowne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Zgłaszanie żądań z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć poprzez email do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli Inspektor nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu o maksymalnie kolejne dwa miesiące – Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty elektornicznej. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

6. Przekazywanie danych poza EU

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;

stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

8. Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 12 września 2021 r.